Formularz Zgłoszenia

Start

 

PROMOCJA CENOWA!!!


Rabat 70 zł/os - dotyczy zgłoszeń na wszystkie szkolenia wyjazdowe we wrześniu
(tylko dwu i trzydniowe)

z oferty I-CONSULTING, które wpłyną do biura* (drogą mailową lub faksową)

w dniach od 02.09.2015 do 09.09.2015. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie

na formularzu zgłoszenia w rubryce „UWAGI” hasła RABAT.

 

*decyduje data wpływu formularza. Informację o przyznanym rabacie otrzymają Państwo na potwierdzeniu szkolenia.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

21-22 WRZEŚNIA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP:

„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych w administracji publicznej po nowelizacji - nowa rola ABI w jednostce” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe IPD w praktyce – tworzenie, realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż.. Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki, nowy centralny system informatyczny SL2014” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de minimis w usługach i instrumentach rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów i rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Realizacja bonów stażowych i zatrudnieniowych” - koszt szkolenia 1290 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DYREKCJI I KADR:

„Nowe zasady oceny pracy pracowników kluczowych. Dodatki z funduszu pracy - nowa organizacja, regulaminy, dokumentacja w urzędach pracy. Prawidłowe sporządzanie oceny i nagród pracowniczych” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Krajowy fundusz szkoleniowy w praktyce – weryfikacja wniosków, zawieranie umów i pomoc de miminis - kompleksowa dokumentacja w urzędach pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat skutecznej współpracy z pracodawcami – pozyskiwanie nowych ofert, komunikacja, rekrutacja i selekcja. Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -


NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyka a przepisy księgowe w urzędach pracy - rozbieżności i ich analiza w kontekście prowadzonej ewidencji księgowej w urzędach pracy. Syntetyka, analityka, operacje księgowe, dokumentacja” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

 

24-25 WRZEŚNIA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Formy zabezpieczeń, dochodzenie zwrotu, umarzanie, windykacja, rozkładanie na raty dotacji i refundacji funduszu pracy, PFRON, EFS - kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Monitoring rzeczowy oraz wskaźniki w po wer i rpo 2014-2020. Kwalifikowalność uczestników projektu, interpretacja iz, wniosek o płatność” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Marketing i sprzedaż usług i instrumentów rynku pracy. Nowości we wsparciu pracodawców zatrudniających młodych pracowników oraz osoby „50+”. Abc bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie, refundacji składek ZUS przy pierwszej pracy, dofinansowań do wynagrodzenia” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI: „Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w prowadzeniu procedur zamówień publicznych. Komisja przetargowa, regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30000 euro - najważniejsze zapisy regulaminu, procedura udzielania zamówień niskocennych” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia – instrumenty i usługi rynku pracy w oparciu o IPD z profilami” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: „Ochrona danych osobowych w administracji publicznej - nowa rola ABI w jednostce. BIP, informacja niejawna. Przechowywanie danych osobowych w praktyce PUP” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Ewidencja księgowa w urzędach pracy: syntetyka i analityka w aspekcie sprawozdań oraz zestawień przychodów i kosztów. Operacje na kontach w praktyce. Rozbieżności prawne a działania księgowego PUP” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA I POŚREDNIKÓW PRACY:

„Międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach systemu EURES. Zasady i zakres współpracy pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w sieci EURES (WUP, PUP, OHP), podmioty współpracujące, podmioty akredytowane, systemy informatyczne, narzędzia IT i portal EURES” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

28-29 WRZEŚNIA 2015 R. - KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - HOTEL OSSOWSKI

 

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, indywidualne plany działań, katalog form pomocy. Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Jak prawidłowo realizować projekty w ramach PO wiedza edukacja rozwój oraz RPO przez urzędy pracy -dokumentacja, praktyczne wskazówki, wskaźniki, wzory dokumentów. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W SZCZEGÓLNOŚCI DOTACJE, REFUNDACJE, PRACE INTERWENCYJNE: „Nowy warsztat z konstruowania i pisania umów i dokumentacji prawnej, realizacji umów oraz form zabezpieczeń - dotacje, refundacje, prace interwencyjne i roboty publiczne z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Od rejestracji do aktywizacji - pozyskiwanie informacji od bezrobotnego i poszukującego pracy dla profilowania pomocy. Nowości w KPA, postępowaniu administracyjnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcami klienta” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Efektywna aktywizacja bezrobotnych poprzez nowe formy - świadczenie aktywizacyjne, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego „+50”, refundacja składek ZUS za osoby do 30 r.ż oraz bony stażowe, zatrudnieniowe” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZUS W TYM KSIĘGOWYCH ORAZ REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Listy wypłat, generacja, korekty naliczeń i podatki w praktyce urzędów pracy - wpływ błędnie wygenerowanych list na rozliczenia podatkowe oraz na rozliczenia z ZUS-em. Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnemu - przepisy i praktyka w urzędach pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy na potrzeby realizacji projektów i dla urzędów. Metodologia badań i wskaźniki – praktyczne wskazówki”  - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ - 

12-14 PAŹDZIERNIKA 2015 R. - GDAŃSK - HOTEL DAL

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W SZCZEGÓLNOŚCI DOTACJI, REFUNDACJI, PRAC INTERWENCYJNYCH:

„Warsztat z konstruowania i pisania umów, dokumentacji prawnej, realizacji umów oraz form zabezpieczeń i windykacji - dotacje, refundacje, prace interwencyjne i roboty publiczne. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy. Efektywność pracy doradcy” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+". Eures, zatrudnianie cudzoziemców - nowe przepisy” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyka a przepisy księgowe w urzędach pracy - rozbieżności i ich analiza w kontekście prowadzonej ewidencji księgowej w urzędach pracy. Syntetyka, analityka, operacje księgowe, dokumentacja” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. ORAZ INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Krajowy fundusz szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników. Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe oraz szkolenia z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowości w KPA - załatwianie skarg i wniosków w administracji publicznej, nowe petycje od września 2015 r. - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI oraz przechowywanie danych w urzędzie” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy na potrzeby realizacji projektów i dla urzędów. Metodologia badań i wskaźniki – praktyczne wskazówki” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ -

 

 


 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


SZKOLENIE JEDNODNIOWE

5 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W RZESZOWIE, HOTEL GREIN Al. T. Rejtana 1

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP:

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków, nowe petycje po 15 września 2015 - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Warsztaty poprawnego udzielania pracodawcom dofinansowań i refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych z pomocą de minimis. Nowe usługi i instrumenty rynku pracy - bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, indywidualne plany działań, katalog form pomocy z profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ OSÓB ZAMUJĄCYCH SIĘ EGZEKUCJA I OBSŁUGA PRAWNĄ, KADRA KIEROWNICZA:

„Nowości prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy– jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

6 PAŹDZIERNIKA 2015 R. WE WROCŁAWIU, HOTEL CAMPANILE "STARE MIASTO", ul. Jagiełły 7


NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Monitoring rzeczowy oraz wskaźniki w PO WER i RPO 2014-2020. Kwalifikowalność uczestników projektu, interpretacja instytucji zarządzającej, wniosek o płatność”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP:

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków, nowe petycje po 15 września 2015 - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE OSÓB DLA INSTRUMENTÓW I DORADCÓW KLIENTA:

„Krajowy fundusz szkoleniowy w praktyce – weryfikacja wniosków, zawieranie umów, kontrola i wykorzystanie środków  przez pracodawcę w aspekcie ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztaty skutecznej współpracy z pracodawcami – pozyskiwanie nowych ofert, rekrutacja i selekcja w oparciu o nowe instrumenty i usługi dla pracodawców. Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

7 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W ŁODZI, HOTEL TOBACO, ul. Kopernika 64

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Monitoring rzeczowy oraz wskaźniki w PO WER i RPO 2014-2020. Kwalifikowalność uczestników projektu, interpretacja instytucji zarządzającej, wniosek o płatność”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP:

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków, nowe petycje po 15 września 2015 - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE OSÓB DLA INSTRUMENTÓW I DORADCÓW KLIENTA:

„Krajowy fundusz szkoleniowy w praktyce – weryfikacja wniosków, zawieranie umów, kontrola i wykorzystanie środków  przez pracodawcę w aspekcie ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztaty skutecznej współpracy z pracodawcami – pozyskiwanie nowych ofert, rekrutacja i selekcja w oparciu o nowe instrumenty i usługi dla pracodawców. Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 


*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 

 

 

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów