Formularz Zgłoszenia

Start

 

PROMOCJA CENOWA!!!


Rabat 70 zł/os - dotyczy zgłoszeń na wszystkie szkolenia wyjazdowe w  sierpniu
(tylko dwu i trzydniowe)

z oferty I-CONSULTING, które wpłyną do biura* (drogą mailową lub faksową)

w dniach od 03.08.2015 do 10.08.2015. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie

na formularzu zgłoszenia w rubryce „UWAGI” hasła RABAT.

 

*decyduje data wpływu formularza. Informację o przyznanym rabacie otrzymają Państwo na potwierdzeniu szkolenia.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

 

19-21 SIERPNIA 2015 R. - GDAŃSK - HOTEL DAL

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe usługi i instrumenty rynku pracy. Przygotowanie dokumentacji i regulaminów. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. Użyteczne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Zawodoznawstwo - diagnoza zapotrzebowania klientów pup na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Kodyfikacja w zawodach i specjalnościach. Efektywność kształcenia zawodowego” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Warsztat gospodarowania i księgowania środków będących w dyspozycji urzędów pracy – ze szczególnym uwzględnieniem budżetu i funduszu pracy w aspekcie noweli ustawy o promocji (…). Przykłady operacji gospodarczych, ZPK, techniki księgowań. Konto 290” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe IPD w praktyce zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – realizacja, kontrola.  Bilanse kompetencji, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Od rejestracji do aktywizacji – pozyskiwanie informacji od bezrobotnego i poszukującego pracy dla profilowania pomocy. Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcami klienta” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowości w RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż. Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych  -  kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

 

 

24-25 SIERPNIA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

„Nowe warsztaty z konstruowania i pisania umów i dokumentacji prawnej, realizacji umów oraz form zabezpieczeń- dotacje, refundacje, prace interwencyjne i roboty publiczne z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat umiejętności interpretacji przepisów prawnych dla doradców klienta z zakresu realizacji usług rynku pracy,  ustawy o promocji (...) i IPD w CAZ. Nowe zasady dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnego z profilami” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty i usługi rynku pracy w PUP. Bony stażowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne – warsztaty poprawnego udzielania pracodawcom dofinansowań i refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy. Udzielanie zamówień na usługi niskocenne  (wolna ręka - w tym szkolenia). Niska cena a nowe kryteria oceny ofert, podwykonawstwo, zmiany w prowadzeniu postępowań, umowy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW:

„Warsztat pośrednika jako doradcy klienta – przyjmowanie i realizacja ofert krajowych w ramach sieci EURES. Marketing, promocja, współpraca z pracodawcami, agencjami zatrudnienia, OHP, OPS” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU  ZAW.:

„Warsztat z zakresu niezbędnych kompetencji społeczno-psychologicznych pracownika powiatowego urzędu pracy – komunikacja, asertywność, techniki radzenia sobie ze stresem, obsługa klienta, negocjacje” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy. KPA – procedura postępowania, doręczenia, protokoły, postanowienia, decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych i udostępnianie BIP” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


 

27-28 SIERPNIA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

„Nowe regulacje prawne  w zakresie udzielania i rozliczania dotacji i refundacji FP i EFS w aspekcie ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Formy zabezpieczeń wierzytelności w praktyce – weksel, poręczenie cywilne, blokada środków i gwarancja bankowa” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe formy dofinansowania pracodawców zatrudniających bezrobotnych wymagających intensywnego wsparcia na rynku pracy. Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i inne z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWE SZKOLENIE DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZUS W TYM KSIĘGOWYCH ORAZ REJESTRACJI:

„Listy wypłat, generacja, korekty naliczeń i podatki w praktyce urzędów pracy - wpływ błędnie wygenerowanych list na rozliczenia podatkowe oraz na rozliczenia z ZUS-em. Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnemu - przepisy i praktyka w urzędach pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowości w zatrudnianiu cudzoziemców, udzielanie informacji przez pup we współpracy ze strażą graniczną i państwową inspekcją pracy. Aktywizacja bezrobotnych we współpracy z OHP, agencjami zatrudnienia oraz ośrodkami pomocy społecznej” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ

 

NOWY  WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla osób tworzących IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyczny warsztat księgowego PUP – gospodarowanie i księgowanie środków będących w dyspozycji Urzędów Pracy – ze szczególnym uwzględnieniem budżetuI funduszu pracy w aspekcie ustawy o promocji (…).Nowy podział środków FP” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Warsztat dla osób realizujących projekty ze środków unijnych i  do realizacji projektów w nowym okresie programowania 2014 – 2020. Zarządzanie projektami, praktyczne wskazówki dla Urzędów Pracy, realizacja, nowa kwalifikowalność, wskaźniki” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 


 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


SZKOLENIE JEDNODNIOWE

 

 

24 SIERPNIA 2015 R. W RZESZOWIE, HOTEL „GREIN”, Al. T. Rejtana 1

 

NOWE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków, nowe petycje po 15 września 2015 r. - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”
koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzedów pracy. Sprawozdawczość”
koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, INTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Aktywizacja osób  "-30" i "50+" z IPD”
koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Zasady przyznawania i wypłaty oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FP.  Od rejestracji do aktywizacji – współpraca z doradcą. KPA, KP, postępowanie administracyjne z środkami komunikacji elektronicznej”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


 

25 SIERPNIA 2015 R. WE WROCŁAWIU, HOTEL „CAMPANILE - STARE MIASTO”, ul. Jagiełły 7

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy. Sprawodawczość i efektywność doradcy klienta”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ OSÓB ZAMUJĄCYCH SIĘ EGZEKUCJA I OBSŁUGA PRAWNĄ:

„Nowości prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy– jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Aktywizacja osób  "-30" i "50+" z IPD”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków, nowe petycje po 15 września 2015 - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

26 SIERPNIA 2015 R. W POZNANIU, HOTEL „TOPAZ”, ul. Przemysłowa 34a

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy. Sprawozdawczość i efektywność doradcy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URĘDÓW PRACY :

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków w administracji publicznej, nowe petycje od września 2015 r. - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ OSÓB ZAMUJĄCYCH SIĘ EGZEKUCJA I OBSŁUGA PRAWNĄ:

„Nowości prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy – jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem p omocy de minimis.”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW, INSTRUMENTÓW I USLUG RYNKU PRACY.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Aktywizacja osób "-30" i "50+" z IPD”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 

 

 

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów