Formularz Zgłoszenia

Start

 

PROMOCJA CENOWA!!!


Rabat 70 zł/os - dotyczy zgłoszeń na wszystkie szkolenia wyjazdowe w lipcu i sierpniu
(tylko dwu i trzydniowe)

z oferty I-CONSULTING, które wpłyną do biura* (drogą mailową lub faksową)

w dniach od 29.06.2015 do 03.07.2015. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie

na formularzu zgłoszenia w rubryce „UWAGI” hasła RABAT.

 

*decyduje data wpływu formularza. Informację o przyznanym rabacie otrzymają Państwo na potwierdzeniu szkolenia.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

 

20-22 LIPCA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe zadania doradcy klienta przy podejmowaniu decyzji wyboru zawodu, kierunku kształcenia lub ścieżek kariery zawodowej. Zawodoznastwo, informacja zawodowa. Polska rama kwalifikacji.  Krajowy fundusz szkoleniowy” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyczny warsztat księgowego PUP – gospodarowanie i księgowanie środków będących w dyspozycji urzędów pracy – ze szczególnym uwzględnieniem budżetu i funduszu pracy w aspekcie ustawy o promocji (…). Nowy podział środków FP” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM  POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.:

„Pracownik kluczowy - doradca klienta – indywidualny dobór wsparcia , IPD, obsługa osób bezrobotnych i pracodawców. Doradca instytucjonalny - współpraca
z OPS, agencjami zatrudnienia i innymi podmiotami. PAI” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI:

„Prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy - udzielanie zamówień na usługi szkoleniowe  do 30 000 euro, umowy, protokoły, powierzanie szkoleń,  nowe kryteria oceny ofert, umowy” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Warsztat dla osób realizujących projekty ze środków unijnych i  do realizacji projektów w nowym okresie programowania 2014 – 2020. Zarządzanie projektami, praktyczne wskazówki dla urzędów pracy, realizacja, nowa kwalifikowalność, wskaźniki” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowe zadania ewidencji i rejestracji  – ustawa o promocji (…), ustawa o cudzoziemcach, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne, KPA, KP. Procedura administracyjna, ochrona danych osobowych z ABI. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcą klienta”  - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 27-28 LIPIEC 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Nowości w rozliczeniu świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w urzędach pracy w praktyce” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe formy wsparcia pracodawcy w zakresie zatrudnienia i rozwoju zaw. Profesjonalna obsługa z pracodawcami. Segmentacja i profilowanie klienta pup – wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Przegląd instrumentów dla pracodawców” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Krajowy fundusz szkoleniowy  –weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników. Bony szkoleniowe z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny sl2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ OSÓB ZAMUJĄCYCH SIĘ EGZEKUCJA I PRAWNYMI ASPEKTAMI:

„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY  WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla osób tworzących IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom  - prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, realizacji bonów stażowych i zatrudnieniowych” - koszt szkolenia 1290 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


 

19-21 SIERPNIA 2015 R. - GDAŃSK - HOTEL DAL

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe usługi i instrumenty rynku pracy. Przygotowanie dokumentacji i regulaminów. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. Użyteczne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Zawodoznawstwo - diagnoza zapotrzebowania klientów pup na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Kodyfikacja w zawodach i specjalnościach. Efektywność kształcenia zawodowego” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Warsztat gospodarowania i księgowania środków będących w dyspozycji urzędów pracy – ze szczególnym uwzględnieniem budżetu i funduszu pracy w aspekcie noweli ustawy o promocji (…). Przykłady operacji gospodarczych, ZPK, techniki księgowań. Konto 290” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe IPD w praktyce zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – realizacja, kontrola.  Bilanse kompetencji, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Od rejestracji do aktywizacji – pozyskiwanie informacji od bezrobotnego i poszukującego pracy dla profilowania pomocy. Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcami klienta” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowości w RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż. Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych  -  kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

 

24-25 SIERPNIA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

„Nowe warsztaty z konstruowania i pisania umów i dokumentacji prawnej, realizacji umów oraz form zabezpieczeń- dotacje, refundacje, prace interwencyjne i roboty publiczne z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat umiejętności interpretacji przepisów prawnych dla doradców klienta z zakresu realizacji usług rynku pracy,  ustawy o promocji (...) i IPD w CAZ. Nowe zasady dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnego z profilami” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty i usługi rynku pracy w PUP. Bony stażowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne – warsztaty poprawnego udzielania pracodawcom dofinansowań i refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy. Udzielanie zamówień na usługi niskocenne  (wolna ręka - w tym szkolenia). Niska cena a nowe kryteria oceny ofert, podwykonawstwo, zmiany w prowadzeniu postępowań, umowy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW:

„Warsztat pośrednika jako doradcy klienta – przyjmowanie i realizacja ofert krajowych w ramach sieci EURES. Marketing, promocja, współpraca z pracodawcami, agencjami zatrudnienia, OHP, OPS” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU  ZAW.:

„Warsztat z zakresu niezbędnych kompetencji społeczno-psychologicznych pracownika powiatowego urzędu pracy – komunikacja, asertywność, techniki radzenia sobie ze stresem, obsługa klienta, negocjacje” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

27-28 SIERPNIA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

„Nowe regulacje prawne  w zakresie udzielania i rozliczania dotacji i refundacji FP i EFS w aspekcie ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Formy zabezpieczeń wierzytelności w praktyce – weksel, poręczenie cywilne, blokada środków i gwarancja bankowa” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Społdzielnie socjalne od a do z w praktyce działań urzędów pracy. Rozliczenia, umowy, dokumentacja” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe formy dofinansowania pracodawców zatrudniających bezrobotnych wymagających intensywnego wsparcia na rynku pracy. Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i inne z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZUS W TYM KSIĘGOWYCH ORAZ REJESTRACJI:

„Listy wypłat, generacja, korekty naliczeń i podatki w praktyce urzędów pracy - wpływ błędnie wygenerowanych list na rozliczenia podatkowe oraz na rozliczenia z ZUS-em. Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnemu - przepisy i praktyka w urzędach pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowości w zatrudnianiu cudzoziemców, udzielanie informacji przez pup we współpracy ze strażą graniczną i państwową inspekcją pracy. Aktywizacja bezrobotnych we współpracy z OHP, agencjami zatrudnienia oraz ośrodkami pomocy społecznej” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY  WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla osób tworzących IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

 


 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


SZKOLENIE JEDNODNIOWE

 

 

13 LIPCA 2015 R. W WARSZAWIE, HOTEL „COLIBRA”, ul. Wolska 191

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków w administracji publicznej, nowe petycje po 15 września 2015 r. - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez pup przedsiębiorcom - dokumentacja, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, realizacjia bonów stażowych i zatrudnieniowych”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Aktywizacja osób  "-30" i "50+" z IPD”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

14 LIPCA 2015 R. WE WROCŁAWIU, HOTEL „CAMPANILE”, ul. Jagiełły 7

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„KPA w pracy urzędnika PUP – nowości w załatwianiu skarg i wniosków, nowe petycje po 15 września 2015 - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez pup przedsiębiorcom - dokumentacja, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, realizacjia bonów stażowych i zatrudnieniowych”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


15 LIPCA 2015 R. W RZESZOWIE, HOTEL „GREIN”, Al. T. Rejtana 1

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„KPA w pracy urzędnika PUP – nowości w załatwianiu skarg i wniosków, nowe petycje po 15 września 2015 - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP:

„Nowa rola i zadania powiatowych urzędów pracy w obsłudze cudzoziemców - zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej – nowa dokumentacja i procedury w praktyce”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

16 LIPCA 2015 R. W POZNANIU, HOTEL „TOPAZ”, ul. Przemysłowa 34a

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe zadania i rola doradców klienta w kierowaniu osób do udziału w projektach finansowanych z EFS dla urzędów pracy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowości w załatwianiu skarg i wniosków w administracji publicznej, nowe petycje od września 2015 r. - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przez pup przedsiębiorcom - dokumentacja, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, realizacja bonów stażowych i zatrudnieniowych”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP:

„Nowa rola i zadania powiatowych urzędów pracy w obsłudze cudzoziemców - zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej – nowa dokumentacja i procedury w praktyce IPD”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 


*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 

 

 

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów