Formularz Zgłoszenia

Start

 

PROMOCJA CENOWA!!!


Rabat 70 zł/os - dotyczy zgłoszeń na wszystkie szkolenia wyjazdowe we wrześniu
(tylko dwu i trzydniowe)

z oferty I-CONSULTING, które wpłyną do biura* (drogą mailową lub faksową)

w dniach od 11.09.2014 do 18.09.2014. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie

na formularzu zgłoszenia w rubryce „UWAGI” hasła RABAT.

 

*decyduje data wpływu formularza. Informację o przyznanym rabacie otrzymają Państwo na potwierdzeniu szkolenia.

 

 

 


 

 

wykaz

 

 

 

 

 


 

 

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

 

 

19 września 2014 r. - RZESZÓW - HOTEL AMBASADORSKI:

 

„Nowy indywidualny plan działania – tworzenie, realizacja i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji - warsztat”

 

„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy - nowe formy pomocy wg nowej ustawy o promocji (…) oraz nowe rozporządzenie KE dot. pomocy de minimis - warsztat” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA-


29 września 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ:


„Nowy indywidualny plan działania – tworzenie, realizacja i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji - warsztat”

 

„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy - nowe formy pomocy wg nowej ustawy o promocji (…) oraz nowe rozporządzenie KE dot. pomocy de minimis - warsztat”


„Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla pośredników pracy mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD”


 

30 września 2014 r. - WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE STARE MIASTO:

 

„Nowy indywidualny plan działania – tworzenie, realizacja i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji - warsztat”

 

„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy - nowe formy pomocy wg nowej ustawy o promocji (…) oraz nowe rozporządzenie KE dot. pomocy de minimis - warsztat”

 

„Krajowy fundusz szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwględnieniem pomocy de minimis”

 

 

6 października 2014 r. - WARSZAWA - HOTEL COLIBRA:

7 października 2014 r. - ŁÓDŹ - HOTEL TOBACO:

10 października 2014 r. - KATOWICE - HOTEL DIAMENT PLAZA:

 

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom w ramach nowych form aktywizacji realizowanych w Urzędach Pracy. Nowe akty prawne”

 

„Warsztat pośrednika – praca na nowych dokumentach w  świetle rozporządzenia o szczególowych warunkach realizacji prowadzenia usług rynku pracy (…).
IPD, profilowanie. Prowadzenie postępowań wyjasniajacych”

 

„Rola doradcy klienta w procesie aktywizacji zawodowej klientów – przygotowanie,  realizacja, monitorowanie IPD, profilowanie,. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”

 

„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce Urzędów Pracy. Udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka - w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy nowe kryteria oceny ofert”


 

 

KOSZT W/W  SZKOLENIA WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


 

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 


1. NIEPORĘT KOŁO WARSZAWY - 22-23 WRZEŚNIA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA DYREKCJI I KADR:

„Nowe zasady oceny pracy pracowników kluczowych. Dodatki z Funduszu Pracy - nowa organizacja, regulaminy, dokumentacja w urzędach pracy. Prawidłowe sporządzanie oceny i nagród pracowniczych”

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy - nowe formy pomocy, rozporządzenia unijne i krajowe związane z pomocą de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy po noweli ustawy o promocji (…)”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy –weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwględnieniem pomocy de minimis. ”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe zasady realizacji instrumentów rynku pracy i formy wsparcia pracodawcy - granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, nowe zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeń w aspekcie nowej definicji osoby bezrobotnej w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

 

 

 

2. KRAKÓW - 25-26 WRZEŚNIA 2014 R. - HOTEL CITY SM

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW PRACY:

„Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla pośredników pracy mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD”

 

NOWE  SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPiPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników. Zasady ubiegania się o środki, przeznaczenie, finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowości w naliczaniu, rozliczaniu świadczeń FP w aspekcie zmian ustawy o promocji (...). Zmiany w zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. Sporządzanie list wypłat, korekty, zeznania podatkowe”

 

 

3. KARPACZ - 6-8 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL RELAKS

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Ewidencja i rejestracja w nowej rzeczywistości – zmiany do ustawy o promocji (…), zmiany w KPA – procedura postępowania podczas nawiązania i utrzymywanie kontaktu z klientem urzędu pracy drogą elektroniczną. Współpraca z doradcami klienta”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Warsztat dla osób realizujących projekty ze środków unijnych i przygotowujących się do realizacji projektów w nowym okresie programowania 2014 – 2020. Zarządzanie projektami wg różnych metodyk. Metodyka zarządzania PMP. Procedury, dokumentacja, procesy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW PRACY:

„Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla pośredników pracy mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW. :

„Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla doradców zawodowych mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD. Formy wspracia w ramach I, II, III profilu”

 

NOWE  SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w udzielaniu, rozliczaniu dotacji i refundacji funduszu pracy z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych oraz pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

 


 

4. GDAŃSK - 13-15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL DAL

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w udzielaniu, rozliczaniu dotacji i refundacji funduszu pracy z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych oraz pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyczne zasady prowadzenia rachunkowości w urzędach pracy dla środków funduszu pracy, budżetu i po kl. Konto 290 - świadczenia nienależnie pobrane”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI:

„Nowości w prowadzeniu postępowań niskocennych w urzędach pracy. Nowe regulaminy, nowe dokumenty zamówień publicznych, podwykonawstwo, siwz -  warsztat praktyczny. Zmiany w prawie zamówień publicznych i ustawie o promocji (…)”

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, umowy trójstronne i inne - nowe usługi instrumentów rynku pracy. Jak przygotować dokumentację, regulaminy i inne”

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW PRACY:

„Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla pośredników pracy mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW. :

„Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla doradców zawodowych mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD”

 

 

 

 

5. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 23-24 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

SZKOLENIA PROMOWANE:


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez Urzędy Pracy  -  nowe formy pomocy,  nowe  rozporządzenie unijne na lata 2014 - 2020 i krajowe związane z pomocą de minimis
w instrumentach oraz usługach rynku pracy po noweli ustawy o promocji (…)”

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Warsztat gospodarowania i księgowania środków  budżetu,  funduszu pracy w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) w 2014 i 2015 roku. Przykłady operacji gospodarczych, ZPK, techniki księgowań. Konto 290”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak tworzyć , realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY :

„Kodeks postępowania administracyjnego w pracy Urzędnika.  Decyzja administracyjna, postanowienia, odwołania, wznowienie postępowania, zmiana i uchylenia decyzji. Praktyczny warsztat KPA”


 


 

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów