Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***12 GRUDZIEŃ 2016 RZESZÓW  HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw.  oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

Polska rama kwalifikacji zawodowych – zawodoznawstwo w pracy urzędnika PUP” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

16 GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDŹ HOTEL "TOBACCO"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

 

19 GRUDZIEŃ 2016 WARSZAWA  HOTEL "COLIBRA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy:

„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych”  - SZKOLENIE POTWIERDZONE –


2. Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Kwalifikowalność uczestników, wniosek o płatność, sprawozdawczość w projektach PUP. Koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


3. Nowy warsztat dla doradcy klienta:

„Indywidualizacja i profilowanie pomocy dla klientów PUP oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

 

4. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zamujących się egzekucja i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”

 

19 GRUDZIEŃ 2016 WROCŁAW HOTEL "CAMPANILE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy :

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom. Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku i inne formy ”


2. Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS. IPD i profile ”


3. Nowy warsztat dla rejestracji i doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Rola ewidencji i rejestracji w profilowaniu klientów urzędu pracy –poprawność danych w trakcie rejestracji osób z uwzględnieniem kwalifikacji, umiejętności i uprawnień”

 

20 GRUDZIEŃ 2016 POZNAŃ  HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w 2017 roku – współpraca z pracodawcami. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów pup – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku”


2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy :

„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika w 2017 roku : decyzje, postanowienia, odwołania, postępowanie skargowe. Ochrona danych osobowych”


3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy

„Nowe zadania urzędów pracy w obsłudze i zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2017, zezwolenie na pracę krótkotrwałą, zasady realizacji nowych form pomocy. Świadczenia”


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

 

15 - 16 GRUDZIEŃ 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL "OSSOWSKI"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2017 roku: RPO, PO WER. Nowości w zakresie projektów finansowanych z FP dla urzędów pracy, kwalifikowaniu wydatków. Nowe fundusze w ramach RPO. Programy specjalne” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja. Rola i przepisy prawne regulujące pracę doradcy klienta instytucjonalnego, efektywność  doradcy.  Marketing i promocja usług PUP ” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług  rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacja, zawieranie umów, rozliczenia”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta :
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacji IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów