Formularz Zgłoszenia

Start

 

wykaz

 

 

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE

 


24 październik 2014 r. - WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE STARE MIASTO:

Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPiPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”


„Krajowy fundusz szkoleniowy –weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem pomocy de minimis”


 

29 październik 2014 r. - RZESZÓW - HOTEL AMBASADORSKI:

 

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu  pomocy”


„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy. Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka -w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy, nowe kryteria oceny ofert” 


 

30 październik 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ:

 

„Krajowy fundusz szkoleniowy –weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem pomocy de minimis”


„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu  pomocy”


„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy. Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka -w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy, nowe kryteria oceny ofert” 


 

 

KOSZT W/W  SZKOLENIA WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


 

 

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

1. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 23-24 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

SZKOLENIA PROMOWANE:


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez Urzędy Pracy  -  nowe formy pomocy,  nowe  rozporządzenie unijne na lata 2014 - 2020 i krajowe związane z pomocą de minimis
w instrumentach oraz usługach rynku pracy po noweli ustawy o promocji (…)”

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Warsztat gospodarowania i księgowania środków  budżetu,  funduszu pracy w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) w 2014 i 2015 roku. Przykłady operacji gospodarczych, ZPK, techniki księgowań. Konto 290”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak tworzyć , realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: „Profesjonalna współpraca z pracodawcami –przegląd nowych form wsparcia dla zatrudniających młodych pracowników oraz osoby 50+, bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek ZUS przy pierwszej pracy. Rekrutacja i selekcja. Doradca instytucjonalny”


 

2. SEROCK KOŁO WARSZAWY - 27-28 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPiPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Projekty systemowe i konkursowe urzędów pracy w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r.ż.. Formy wsparcia - aplikowanie, wnioski o płatność i monitorowanie. Programy operacyjne, wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków funduszu pracy”

 

3. KRAKÓW - 20-21 LISTOPADA 2014 R. - HOTEL CITY SM

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowa organizacja, planowanie szkoleń i przygotowań zawodowych na 2015 rok - plan szkoleń a plan zamówień publicznych.  Efektywność, badanie potrzeb szkoleniowych na 2015 rok. Umowy trójstronne, bony szkoleniowe. Krajowy fundusz szkoleniowy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Jak prawidłowo dokonać zamknięcia roku bilansowego i wypełnić sprawozdanie roczne – bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat. Inwentaryzacja w Urzędach Pracy za 2014 rok”

 


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w udzielaniu, rozliczaniu dotacji i refundacji funduszu pracy w 2015 roku z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych oraz pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe usługi i instrumenty rynku pracy. Jak przygotować dokumentację, regulaminy w 2015 roku. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. użyteczne”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW:

„Nowości w pracy pośrednika jako doradcy klienta w aspekcie ustawy o promocji (…). Nowe obszary zadań EURES – wsparcie osób migrujących zawodowo. Uznawalność dokumentów w UE. IPD, ścieżki i aktywizacja grup szczególnego ryzyka”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Warsztat dla osób realizujących projekty ze środków unijnych i przygotowujących się do realizacji projektów w nowym okresie programowania 2014 – 2020. Zarządzanie projektami wg różnych metodyk. Metodyka zarządzania PMP. Procedury, dokumentacja, procesy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2015 r.. Profilowanie usług dla bezrobotnych, IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, IIIi profilu  pomocy. Doradca instytucjonalny”

 


 

4. SEROCK KOŁO WARSZAWY - 24-25 LISTOPADA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przez Urzędy Pracy w 2015 roku - nowe formy pomocy, nowe rozporządzenia unijne i krajowe na lata 2014- 2020 związane z pomocą de minimis w instrumentach oraz usługach rynku pracy wg ustawy o promocji (…)”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Abc zamówień publicznych w 2015 roku – nowe regulaminy, planowanie szkoleń i zamówień. Dokumentacja przetargowa, SIWZ, powierzanie szkoleń, podwykonastwo - zmiany w prawie zamówień publicznych i ustawie o promocji (...)”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy na potrzeby realizacji projektów i dla urzędów w 2015 roku. Programy specjalne i pilotażowe oraz inne. Wskaźniki, metodologia badań, na co zwracać uwagę - praktyczne wskazówki”

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Ewidencja i rejestracja w nowej rzeczywistości w 2015 roku – zmiany do ustawy o promocji (…), zmiany w KPA – procedura postępowania podczas nawiązania i utrzymywania kontaktu z klientem Urzędu Pracy drogą elektroniczną. Współpraca z doradcami klienta”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. :

„Nowe możliwości wsparcia dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy - narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia w tym dla powracających po przerwie związanej z wychowaniem dziecka”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW:

„Pośrednictwo pracy wobec zmian na rynku pracy w 2015 r. W aspekcie ustawy o promocji (...) I nowych aktów wykonawczych. Nowe formy i metody pracy z osobą zarejestrowaną oraz pracodawcą. Narzędzia i promocja pośrednictwa pracy, współpraca z agencjami zatrudnienia”


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2015 r.. Profilowanie usług dla bezrobotnych, IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, IIIi profilu  pomocy. Doradca instytucjonalny”


 


5. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 27-28 LISTOPADA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPIPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie ustawy o promocji (…) i udzielania  pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe źródła finansowania dla Urzędów Pracy w 2015 roku: RPO, PO WER. Programy operacyjne, nowosci w zakresie projektów finansowanych z FP w ramach programów operacyjnych z EFS na lata  2014-2020 oraz nowości kwalifikowania wydatków”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe źródła finansowania dla Urzędów Pracy w 2015 roku: RPO, PO WER. Programy operacyjne, nowosci w zakresie projektów finansowanych z FP w ramach programów operacyjnych z EFS na lata  2014-2020 oraz nowości kwalifikowania wydatków”

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Rejestracja w 2015 roku– procedura postępowania administracyjnego, KPA, ustawa o promocji (…),  ustawy o ochronie danych osobowych. Nowości w świadczeniach FP na 2015 rok. Współpraca z doradcami klienta, formy wsparcia”

 

NOWE SZKOLENIE DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZUS W URZĘDACH PRACY I KSIĘGOWYCH:

„Warsztat wypełniania, sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS-u oraz korygowanie błędów z lat poprzednich. Zawiadomienia o błędach, analiza, praktyczne wskazówki”

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, umowy trójstronne i inne - nowe usługi instrumentów rynku pracy. Jak przygotować dokumentację, regulaminy i inne w 2015 roku”


NOWY WARSZTAT DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

Kompleksowa obsługa klienta  w urzędach pracy , komunikacja, asertywność, techniki radzenia sobie ze stresem, negocjacje” 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA GRUDNIOWE


 

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów