Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

  

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

16 MAJ 2016 RZESZÓW HOTEL „GREIN”, al. T. REJTANA 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowy warsztat  dla specjalistów ds. Programów oraz księgowych :
„Nowości w rozliczaniu kosztów pośrednich i zatrudniania personelu w projektach  konkursowych i pozakonkursowych pup, wniosek o płatność, kwalifikowalność uczestników,  monitoring rzeczowy"

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy :
„Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku. Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom.”

3. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
"Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja ipd, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy - praktyka"

 

 

18 MAJ 2016 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO”, UL. KOPERNIKA 4

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe formy wsparcia i  profesjonalna współpraca z pracodawcami. Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku i inne"

 

2. Nowy warsztat  dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach kwalifikowalność uczestników, wniosek o płatność, sprawozdawczość w projektach pozakonkursowych PUP”

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Krajowy fundusz szkoleniowy –  realizacja zadań w oparciu o priorytety, wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie, nowości prawne ”


 

19 MAJ 2016  POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”, UL. LESZCZYŃSKA 7-13

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowy warsztat  dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w rozliczaniu kosztów pośrednich i zatrudniania personelu w projektach konkursowych i pozakonkursowych pup, wniosek o płatność, kwalifikowalnośc uczestników, monitoring rzeczowy”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy :
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom.  Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”


3. Nowe szkolenie dla pracowników pup  w tym rejestracji i pośrednictwa pracy :
„Rejestracja, zatrudnianie i powierzania pracy zarobkowej cudzoziemcom - obsługa przez urzedy pracy. Nowe oświadczenia, dokumenty ”

4. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy w 2016 roku. Nowe formy pomocy wg ustawy o promocji (…) - prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów, dyskontowanie”


5. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Doradca klienta, doradca instytucjonalny  – profesjonalna  współpraca z pracodawcami oraz jednostkami szkoleniowymi. Obsługa w CAZ  KFS”

 

 

23 MAJ 2016 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA”, UL. DWORCOWA 9

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja ipd, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”


2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy :
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom.  Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku i inne formy ”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników pup:
„Nowości w KPA,  załatwianie skarg i wniosków, nowe petycje po - decyzje, zmiany i uchylenia decyzji. Ochrona danych osobowych z ABI”

 

24 MAJ 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”, UL. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”


2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe  refundacja składek ZUS – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja i realizacja bonów i nowych dofinansowań”

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Procedura administracyjna od a do z – jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych” skargi, wnioski i petycje w działaniach PUP – praktyczny poradnik ich załatwiania”

 
 

 


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

11-13 MAJ 2016 GDAŃSK, HOTEL „DAL”**

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy i doradców klienta:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne z pomocą de minimis – praktyczne wskazówki w 2016 roku” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach ipd - profilowanie, ipd, katalog form pomocy z profilami. Zasady aktywizowania osób Zarejestrowanych w pup w ramach programów – programy specjalne, PAI” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Refundacja kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku finansowanych z funduszu pracy – warsztaty z pisania umów” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

4) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Nowości w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych pup – nowości w rozliczaniu kosztów pośrednich i zatrudniania personelu w projektach. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Centralny i lokalny system teleinformatyczny”

 

 

16-17 MAJ 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY, HOTEL” PAN

TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Dotacje i refundacje z Funduszu Pracy , PFRON i PO KL od a do z w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, Rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej”

 

2) Nowy warsztat dla księgowych i specjalistów ds. programów:

„Monitoring wskaźników, wskaźniki produktu i rezultatu, postęp rzeczowy. Przegląd interpretacji MIIRR i MPiPS dotyczących realizacji projektów pup. Nowości w realizacji

i sprawozdawczości w projektach pozakonkursowych pup, PO WER i RPO.”

 

3) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, specjalistów ds. Programów i księgowych:
„Analiza finansowa i biznes plan działalności gospodarczej dofinansowanych ze środków unijnych i fp. Warsztat dla oceniających wnioski”

 

4) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne z pomocą de minimis

– praktyczne wskazówki ”

 

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowa rola doradcy instytucjonalnego w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów pup z pracodawcami i innymi podmiotami. Współpraca z agencjami zatrudnienia i wup-em

w procesie zlecania działań aktywizacyjnych”

 

 

23-24 MAJ 2016 KRAKÓW, HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy i doradców klienta :

„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Dokumentacja, umowy i rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywanie wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne oraz bony stażowe i zatrudnieniowe”

 

2) Nowe szkolenie dla dyrekcji i kadry kierowniczej:

„Nowe zasady oceny pracy pracowników kluczowych. Dodatki z Funduszu Pracy, a efektywność działań pracowników w urzędach pracy. Prawidłowe sporządzanie oceny i nagród pracowniczych w 2016 roku”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować Indywidualny Plan Działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

 

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:

„Nowości w egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w ujęciu administracyjnym i cywilnoprawnym. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”

 

5) Nowe szkolenie dla wszystkich pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:

„Nowości w KPA w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych w administracji publicznej

po nowelizacji - nowa rola ABI w jednostce”

 

6) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. Rozwoju zawodowego i osób zajmujących się zamówieniami publ. :

„Nowości w prowadzeniu postępowań do 30 000 euro przez urzędy pracy w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem przetargów na usługi szkoleniowe. Regulamin udzielania

zamówień niskocennych, dokumentowanie postępowań”

 

7) Nowy warsztat dla doradców klienta:

„Warsztaty skutecznej współpracy z pracodawcami - pozyskiwanie nowych ofert,  rekrutacja i selekcja dla pracodawców. Świadczenie usług poradnictwa  zawodowego i pośrednictwa pracy dla pracodawców.”

 

30-31 MAJ 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI” ***

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:

„Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej, działania urzędu pracy. Dostęp do informacji niejawnych, BIP. Archiwizacja dokumentów w urzędach pracy ”

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowe dofinansowanie zatrudnienia dla pracodawców w 2016 z pomocą de minimis. Bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek zus – właściwa organizacja i poprawne

Rozliczenie w praktyce. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia - obsługa bonów"

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

 

4) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów i księgowych:

„Nowości w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych pup – nowości w rozliczania kosztów pośrednich i zatrudniania personelu w projektach. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Centralny i lokalny system teleinformatyczny”

 

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników, bony szkoleniowe z pomocą de minimis. Podnoszenie kwalifikacji z KFS”

 

15 -17 CZERWIEC 2016 GDAŃSK, HOTEL „DAL” **
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla rejestracji i ewidencji:
„Nowe zadania rejestracji i ewidencji - procedura administracyjna, ochrona danych osobowych, KP. Świadczenia  FP. Współpraca z doradcą klienta. Rejestracja cudzoziemców w urzędzie pracy, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia - obsługa bonów dla bezrobotnych do 30 rż oraz po 50 roku życia.  Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+".

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy w 2016 roku - nowe formy pomocy wg ustawy o promocji (…)prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji”


4) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów  i księgowych:
„Monitoring rzeczowy oraz wskaźniki w PO WER i RPO 2014-2020. Kwalifikowalność uczestników projektu, interpretacja instytucji zarządzającej, wniosek o płatność”

 

20-21 CZERWIEC 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI”***
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dotacje i refundacje z  funduszu pracy od a do z w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej”.

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD. Zasady aktywizowania osób zarejestrowanych w pup w ramach programów – programy specjalne, PAI, zlecanie działań aktywizacyjnych, programy regionalne”.

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne z pomoca de minimis - praktyczne wskazówki w 2016 roku”

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA - procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce”.

5) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Sprawozdania funduszu pracy - rb-n, rb-z, rb-33, ewidencja księgowa funduszu pracy i budżetu. Wydatki i świadczenia finansowane z funduszu pracy w oparciu o zmiany ustawy o promocji (…) – wraz z odpisem aktualizującym w nienależnie pobranych świadczeniach”.

 

23 -24 CZERWIEC 2016 KRAKÓW, HOTEL „CITY SM ***”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Procedura administracyjna, ochrona danych osobowych, KP. Świadczenia FP.  Współpraca z doradcą klienta. Rejestracja cudzoziemców w urzędzie pracy, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi”


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek zus - poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków w 2016 roku. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych w 2016 roku”.

4) Nowe szkolenie dla księgowych i specjalistów ds. programów:
„Sprawozdawczość, realizacji programów PO WER i RPO - kwalifikowalność uczestników, typy działań, finansowanie kosztów pośrednich. Zasady monitorowania wskaźników  postępu rzeczowego, wskaźniki produktu i rezultatu. Nowe interpretacje MIIR i MPIPS”.

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Krajowy fundusz szkoleniowy - weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników, bony szkoleniowe z pomocą de minimis. Podnoszenie kwalifikacji z KFS.”

 

27- 28 CZERWIEC 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY, HOTEL „PAN TADEUSZ”***
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy w 2016 roku - nowe formy pomocy wg ustawy o promocji (…) prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozlczanie refundacji”


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Nowe dofinansowanie zatrudnienia dla pracodawców w 2016 -  bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek zus – właściwa organizacja i poprawne rozliczenie w praktyce. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia. Obsługa bonów."


3) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Rejestracja cudzoziemców w urzędzie pracy, zatrudnianie cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz współpraca z MSZ, konsulatami i PIP oraz Strażą Graniczną. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”.


4) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy - profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”.


5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw. i osób zajmujących się zamówieniami publ.:
„Praktyczne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędy pracy w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem usług szkoleniowych - regulamin udzielania zamówień niskocennych, dokumentowanie postępowań”

6) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym  klienta oporującego, osoby niepełnosprawnej przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”

 

 

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów