Formularz Zgłoszenia

Start

 

wykaz

 

 

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE

 

 

7 października 2014 r. - ŁÓDŹ - HOTEL TOBACO:

10 października 2014 r. - KATOWICE - HOTEL DIAMENT PLAZA:

 

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom w ramach nowych form aktywizacji realizowanych w Urzędach Pracy. Nowe akty prawne”

 

„Warsztat pośrednika – praca na nowych dokumentach w  świetle rozporządzenia o szczególowych warunkach realizacji prowadzenia usług rynku pracy (…).
IPD, profilowanie. Prowadzenie postępowań wyjasniajacych”

 

„Rola doradcy klienta w procesie aktywizacji zawodowej klientów – przygotowanie,  realizacja, monitorowanie IPD, profilowanie,. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”

 

„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce Urzędów Pracy. Udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka - w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy nowe kryteria oceny ofert”


24 październik 2014 r. - WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE STARE MIASTO:

Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPiPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”


„Krajowy fundusz szkoleniowy –weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem pomocy de minimis”


„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu  pomocy”


„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy. Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka -w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy, nowe kryteria oceny ofert”

 

29 październik 2014 r. - RZESZÓW - HOTEL AMBASADORSKI:

 

Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPiPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”


„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu  pomocy”


„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy. Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka -w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy, nowe kryteria oceny ofert”


 

30 październik 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ:

 

„Krajowy fundusz szkoleniowy –weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem pomocy de minimis”


„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu  pomocy”


„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce urzędów pracy. Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka -w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy, nowe kryteria oceny ofert”


 


 

 

KOSZT W/W  SZKOLENIA WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


 

 

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

1. GDAŃSK - 13-15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL DAL

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPiPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyczne zasady prowadzenia rachunkowości w urzędach pracy dla środków funduszu pracy, budżetu i po kl. Konto 290 - świadczenia nienależnie pobrane”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI:

„Nowości w prowadzeniu postępowań niskocennych w urzędach pracy. Nowe regulaminy, nowe dokumenty zamówień publicznych, podwykonawstwo, siwz -  warsztat praktyczny. Zmiany w prawie zamówień publicznych i ustawie o promocji (…)”

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, umowy trójstronne i inne - nowe usługi instrumentów rynku pracy. Jak przygotować dokumentację, regulaminy i inne”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: „Pracownik kluczowy w CAZ w 2014 roku - indywidualny dobór wsparcia a nowe narzędzia aktywizacji. Współpraca z pracodawcami, agencjami zatrudnienia - zlecanie zadań agencjom i NGO”

 

2. KRAKÓW - 20-21 PAŹDZIERNIKA 2014 RHOTEL CITY SM

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI:

 

„Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce Urzędów Pracy. Udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe (wolna ręka -w tym szkolenia), zmiany w prowadzeniu postępowań, SIWZ, umowy nowe kryteria oceny ofert”

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

 

„Bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, umowy trójstronne i inne - nowe usługi instrumentów rynku pracy. Jak przygotować dokumentację, regulaminy i inne”

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

 

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przez Urzędy Pracy - nowe formy pomocy, nowe  rozporządzenia unijne na lata 2014- 2020 i krajowe związane z pomocą de minimis w instrumentach oraz usługach rynku pracy”

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

 

„Konto 290 – odpisy aktualizujące w nienależnie pobranych świadczeniach a nowe zapisy ustawy. Ewidencja księgowa FP i budżetu w aspekcie ustawy o promocji (...), aktów wykonawczych. Przykłady operacji gospodarczych, techniki księgowań”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

 

„Źródła finansowania dla Urzędów Pracy: RPO, PO WER. Programy operacyjne, wytyczne ministra w zakresie realizacji projektów finansowanych z FP w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz kwalifikowania wydatków”

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe formy wsparcia dla zatrudniających młodych pracowników oraz osoby 50+, bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek ZUS przy pierwszej pracy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat praktyczny z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III.”

 


 

3. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 23-24 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

SZKOLENIA PROMOWANE:


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez Urzędy Pracy  -  nowe formy pomocy,  nowe  rozporządzenie unijne na lata 2014 - 2020 i krajowe związane z pomocą de minimis
w instrumentach oraz usługach rynku pracy po noweli ustawy o promocji (…)”

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Warsztat gospodarowania i księgowania środków  budżetu,  funduszu pracy w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) w 2014 i 2015 roku. Przykłady operacji gospodarczych, ZPK, techniki księgowań. Konto 290”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak tworzyć , realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY :

„Kodeks postępowania administracyjnego w pracy Urzędnika.  Decyzja administracyjna, postanowienia, odwołania, wznowienie postępowania, zmiana i uchylenia decyzji. Praktyczny warsztat KPA”

 

 

4. SEROCK KOŁO WARSZAWY - 27-28 PAŹDZIERNIKA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPiPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie noweli ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Zawodoznawstwo, identyfikacja kwalifikacji, kodyfikacja w zawodach i specjalnościach. Mapa kwalifikacji zaw. system  kształcenia zawodowego system certyfikacji w państwach UE – o czym  warto wiedzieć jako doradca klienta w Urzędzie Pracy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZUS W URZĘDACH PRACY I KSIĘGOWYCH:

„Warsztat wypełniania, sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS-u oraz korygowanie błędów z lat poprzednich. Zawiadomienia o błędach, analiza, praktyczne wskazówki”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Techniki i narzędzia pracy indywidualnej  stosowane przez doradce klienta, poradnictwo zaw.,  rozmowa doradcza. Warsztat trenerski – kreatywność, metodologia, aktywizacja – nauczanie dorosłych”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty aktywizacji dla grup priorytetowych, współpraca z OPS na rzecz integracji zawodowej osób korzystających ze świadczeń OPS. Inicjowanie działań w programie aktywizacja i integracja”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Projekty systemowe i konkursowe urzędów pracy w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r.ż.. Formy wsparcia - aplikowanie, wnioski o płatność i monitorowanie. Programy operacyjne, wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków funduszu pracy”

 

 


 

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów