Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

 


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

 

15-17 CZERWCA 2015 R. - GDAŃSK - HOTEL DAL

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis w usługach i instrumentach rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, realizacji bonów stażowych i zatrudnieniowych” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenie świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w urzędach pracy w praktyce” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2015 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, terminy, protokoły i adnotacje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

22-23 CZERWCA 2015 R. - KOBYLNICA - HOTEL OSSOWSKI

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  ORAZ INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe oraz szkolenia z pomocą de minimis. Krajowy fundusz szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ OSÓB ZAMUJĄCYCH SIĘ EGZEKUCJA I PRAWNYMI ASPEKTAMI:

„Nowości w egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY  WARSZTAT  DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Jak prawidłowo realizować projekty w ramach po wiedza edukacja rozwój oraz RPO przez powiatowe urzędy pracy dokumentacja, praktyczne wskazówki, wskaźniki, wzory dokumentów” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - ipd, formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego - pozyskiwanie pracodawców” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ DORADCÓW KLIENTA :

„Nowości w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia społeczne w UE, w tym z tytułu bezrobocia. Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom pracy zarobkowej” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 


22-23 CZERWCA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje funduszu pracy od a do z  ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu  pomocy publicznej” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Udzielanie  zamówień do 30000 euro w urzędach pracy    nowości w podwykonawstwie, umowy, protokoły,  zakaz stosowania ceny jako jedynego kryterium. Powierzanie szkoleń” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyczne sporządzanie sprawozdań RB-33, RB-n, RB-z, RB-28 s, RB-27s z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.  Prawidłowa ewidencja księgowa funduszu pracy i budżetu w aspekcie zmian ustawy o promocji (...). Zmiany w FP” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe usługi i instrumenty rynku pracy. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. Użyteczne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztaty skutecznej współpracy z pracodawcami – pozyskiwanie nowych ofert, komunikacja, rekrutacja i selekcja w oparciu o nowe instrumnety i usługi dla pracodawców” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

25-26 CZERWCA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ POŚREDNIKÓW:

„Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego– świadczenia z tytułu bezrobocia. Nowe zasady zatrudniania i powierzania cudzoziemcom pracy zarobkowej – szkolenie  dla pracowników powiatowych urzędów pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Kodeks postępowania administracyjnego w pracy urzędnika – procedura postępowania, doręczenia, terminy, protokoły i adnotacje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje, zmiany i uchylenia decyzji” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Sprawozdania funduszu pracy - RB-n, RB-z, RB-33, ewidencja księgowa funduszu pracy i budżetu w 2015 r. Wydatki i świadczenia finansowane z funduszu pracy w oparciu o zmiany ustawy o promocji (…) – wraz z odpisem aktualizującym w nienależnie pobranych świadczeniach” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. IPD - modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie klienta” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Udzielanie pomocy de minimis w nowych instrumentach i usługach rynku pracy. Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, umowy trójstronne i inne w aspekcie ustawy o promocji (…)” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT TRENERSKI DLA DORADCÓW ZAW., BYŁYCH LIDERÓW KLUBU PRACY I OSÓB UCZĄCYCH INNYCH:

„Warsztat trenerski - kreatywność, metodologia, aktywizacja – nauczanie dorosłych, nowe metody, techniki i narzędzia pracy grupowej stosowane przez trenerów i szkoleniowców” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 
 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


SZKOLENIE JEDNODNIOWE

 

 

 

 

15 CZERWCA 2015 R. W ŁODZI, HOTEL „TOBACO”, ul. Kopernika 64

 


SZKOLENIE NR 1 –NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Aktywizacja osób  "-30" i "50+"  z IPD”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 – NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


 


18 CZERWCA 2015 R. W OLSZTYN, HOTEL „WILEŃSKI”, ul. Ryszarda Knosały 5

 

SZKOLENIE NR 1 – NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych . Kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań z profilami . Rola doradcy klienta instytucjonalnego”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

18 CZERWCA 2015 R. W RZESZOWIE, HOTEL „GREIN”, Al. T. Rejtana 1

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ OSÓB ZAMUJĄCYCH SIĘ EGZEKUCJA I OBSŁUGA PRAWNĄ:

„Nowości prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy – jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIA DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowy indywidualny plan działania – tworzenie, realizacja i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji - warsztat”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

19 CZERWCA 2015 R. WE WROCŁAWIU, HOTEL „CAMPANILE”, Ul. Jagiełły 7

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP :

„Nowa rola i zadania powiatowych urzędów pracy w obsłudze cudzoziemców - zatrudnianie i powierzania pracy zarobkowej. EURES w praktyce.”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWY  WARSZTAT  DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Jak prawidłowo realizować projekty w ramach po wiedza edukacja rozwój oraz RPO przez powiatowe urzędy pracy dokumentacja, praktyczne wskazówki, wskaźniki, wzory dokumentów”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ OSÓB ZAMUJĄCYCH SIĘ EGZEKUCJA I PRAWNYMI ASPEKTAMI:

„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w praktyce”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  ORAZ INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej z IPD dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia. Nowe instrumenty i usługi rynku pracy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


 

 


*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 

 

 

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów