Formularz Zgłoszenia

Start

 

wykaz

 

 

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE


 

4 sierpnia 2014 r. - WARSZAWA - HOTEL COLIBRA:

 

1. „JAK TWORZYĆ, REALIZOWAĆ I MONITOROWAĆ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA ZGODNIE Z USTALONYM PROFILEM POMOCY DLA BEZROBOTNEGO. FORMY WSPARCIA W RAMACH I,II,III PROFILU POMOCY. WARSZTAT PRAKTYCZNY”

 

KOSZT W/W  SZKOLENIA WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


 

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

1. KARPACZ - 11-13 SIERPNIA 2014 R. - HOTEL RELAKS

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Wsparcie, IPD, nowości w aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku – nowe przepisy ustawy o promocji (...). IPD a profile pomocy bezrobotnego – I, II, III”

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe usługi instrumenty rynku pracy w aktywizacji osób bezrobotnych w urzędach pracy z pomocą publiczną - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, umowy trójstronne i inne”

 

NOWE SZKOLENIE DLA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW CAZ:

„Co powinien wiedzieć kluczowy pracownik CAZ – doradca klienta. Nowelizacja ustawy o promocji (…), KPA, KP, ustawa o ochronie danych osobowych i inne akty prawne. Profilowanie klientów, bilanse kompetencji. Agencje pośrednictwa pracy jako przykładowy wzorzec do działania dla Urzędów Pracy”


 

2. GDAŃSK - 20-22 SIERPNIA 2014 R. - HOTEL DAL

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA :

„Krajowy fundusz szkoleniowy - nowe narzędzie finansowania szkoleń dla pracowników wg ustawy o promocji (…). Zasady ubiegania się o środki, przeznaczenie, finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA

„Nowe IPD w praktyce zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – realizacja, kontrola.  Bilanse kompetencji, elementy socjotechniki ze wsparciem grup ryzyka oraz osób niepełnosprawnych. Praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Europejski funduszu społeczny – nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości pozyskiwania środków finansowych przez urzędy pracy. Nowe programy regionalne – komponent dla urzędów pracy. Warsztat zarządzania projektami wg różnych metod”

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: "Nowe możliwości wsparcia dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (…). Narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia, w tym dla powracających po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Granty na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki  i inne.”

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Rozliczenie świadczeń funduszu pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy w praktyce w aspekcie ustawy o promocji (…). Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w praktyce. Sporządzanie list wypłat, korekty, zeznania podatkowe”

 

3. SEROCK KOŁO WARSZAWY - 25-26 SIERPNIA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe regulacje prawne w  rozpatrywaniu wniosków i zawierania umów  o udzielenie jednorazowych środków na działalność i  udzielanie ulgi w spłacie dotacji i refundacji z FP  – nowe zasady udzielania pomocy de minimis”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

 

„Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenie świadczeń Funduszu Pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy w praktyce w 2014 roku. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w praktyce. Sporządzanie list wypłat, korekty, zeznania podatkowe”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW:

 

„Warsztat pośrednika w aspekcie nowych dokumentów – marketing, promocja, organizacja targów i giełd pracy. Współpraca z pracodawcami, przyjmowanie i realizacja ofert krajowych w ramach sieci EURES. Zatrudnianie cudzoziemców. Doradca klienta”

 

4. KRAKÓW - 28-29 SIERPNIA 2014 R. - HOTEL CITY SM

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w rozpatrywaniu wniosków i zawieraniu umów o udzielenie jednorazowych środków na działalność gospodarczą i refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy finansowanych z FP - zasady udzielania pomocy de minimis na tę formę aktywizacji”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe elastyczne formy zatrudnienia – nowe możliwości aktywizowania osób bezrobotnych i współpracy z pracodawcami w kontekście poprawienia efektywności działania Urzędu Pracy w aspekcie noweli ustawy o promocji (...)”

 

NOWE SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH  KSIĘGOWYCH:

„Jak księgować na kontach bilansowych i pozabilansowych – wzory księgowań, analityka, przepisy prawne – praktyczne przykłady w budżecie i Funduszu Pracy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Techniki i narzędzia pracy grupowej i indywidualnej stosowane przez doradce klienta. Warsztat trenerski – kreatywność, metodologia, aktywizacja – nauczanie dorosłych, nowe metody”

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Kompendium wiedzy i praktyki pracownika publicznych służb zatrudnienia - przegląd aktów prawnych - nowa ustawa o promocji (...), KPA, ustawa o pracownikach samorządowych i inne akty prawne niezbędne w pracy PUP”

 

 


5. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 8-9 WRZEŚNIA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE  SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe regulacje prawne w zakresie rozpatrywania wniosków i zawierania umów o udzielenie jednorazowych środków na działalność gospodarczą i refundacje wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy finansowanych z FP z pomocą de minimis”

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA  W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

 

„Nowe metody pracy z osobą bezrobotną – indywidualny dobór wsparcia z uwzględnieniem profilu bezrobotnego. Nowe zasady aktywizacji, IPD. Obsługa osób bezrobotnych
i pracodawców w aspekcie ustawy o promocji (…) i przepisów wykonawczych”

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

 

„Nowe procedury, druki, regulaminy i formularze związane z nową rolą Urzędów Pracy po reformie publicznych służb zatrudnienia. Zmiany w organizacji pracy urzędów, zasady powierzania funkcji doradcy klienta”

 

NOWY WARSZTAT TRENERSKI DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM DORADCÓW ZAW. I OSÓB UCZĄCYCH INNYCH:

„Nowe metody, techniki i narzędzia pracy grupowej oraz indywidualnej stosowane przez doradców klienta. Kreatywność, metodologia, aktywizacja – nauczanie dorosłych”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

 

„Projekty systemowe i konkursowe Urzędów Pracy w ramach RPO, PO WER w tym dla osób do 24 oraz po 50 r. ż. Aplikowanie i wnioski o płatność oraz monitorowanie. Programy operacyjne i wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy”

 

  

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów