Formularz Zgłoszenia

Start

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:


 

1. 19-20 LUTEGO 2015 R. - KOBYLNICA K. POZNANIA - HOTEL OSSOWSKI

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje Funduszu Pracy  w 2015 roku  przyznawanie, rozliczanie i dochodzenie zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej – nowości” - PROWADZENIE: ANNA KUBIENIEC-PŁACHECKA

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w realizacji instrumentów rynku pracy. Realizacja bonów stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i innych dofinansowań pracodawców z pomocą de minimis” - PROWADZENIE: MAŁGORZATA WITKOWSKA

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2015 roku. Ipd. Formy wsparcia w ramach i, ii, iii profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego - pozyskiwanie pracodawców do współpracy,  marketing usług, promocja. Segmentacja pracodawców”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych oraz nowa kwalifikowalność wydatków dla urzędów pracy w 2015 roku – praktyczne wskazówki. Programy specjalne – nowe przepisy w 2015 r.” - PROWADZENIE: DOROTA GOETZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Jak prawidłowo dokonać zamknięcia roku bilansowego i wypełnić sprawozdanie roczne – bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat. Ewidencja księgowa w urzędach pracy - środki funduszu pracy oraz budżetu w ujęciu praktycznym w 2015 roku” - PROWADZENIE: ALEKSANDRA TYRKA

 

2. 23-24 LUTEGO 2015 R. - SEROCK K. WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - nowa organizacja pracy na stanowisku w 2015 roku. Profilowanie usług dla bezrobotnych, zmiana profili, monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”

 

NOWE SZKOLENIE  DLA  INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY ORAZ DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe zasady realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2015 roku z pomocą de minimis. Nowe formy wsparcia pracodawcy -  bony stażowe,  zatrudnieniowe, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, refundacja składek na ubezpieczenia i  dofinansowanie wynagrodzeń” - PROWADZENIE: MAŁGORZATA WITKOWSKA

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowe wytyczne w zakresie EFS  na lata 2014 – 2020, realizacja  programów specjalnych w 2015 roku. Środki z rezerwy na programy specjalne – nowości. Analiza i diagnoza rynku pracy pod programy na 2015 rok” - PROWADZENIE: DOROTA GOETZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Nowela ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce PUP - udzielanie zamówień "niskocennych", "ustawowych" i z pominięciem ustawy, nowości w przetargu nieograniczonym, w podwykonawstwie, rażąco niska cena i zakaz stosowania ceny jako jedynego kryterium” - PROWADZENIE: MARCIN KAROLEWSKI

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Rachunkowość budżetowa, ustawa o finansach publicznych wraz z dyscypliną dla środków FP, budżetu w Urzędach Pracy. Konto 290 – ewidencja świadczeń nienależnie pobranych. Plan wydatków z FP na aktywne formy” - PROWADZENIE: ALEKSANDRA TYRKA

 


3. 26-27 LUTEGO 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r. ż. oraz nowa kwalifikowalność wydatków w 2015 roku. Środki z rezerwy ministra FP – programy specjalne w 2015 roku” - PROWADZENIE: DOROTA GOETZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań. Rola doradcy klienta instytucjonalnego - pozyskiwanie i segmentacja pracodawców, marketing usług”

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowe zadania ewidencji i rejestracji w 2015 r. - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientem drogą elektroniczną. Procedura administracyjna, ochrona danych osobowych. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcą klienta” - PROWADZENIE: DANUTA STEFAŃCZUK

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowa organizacja, planowanie szkoleń w 2015 roku. Krajowy fundusz szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników, bony szkoleniowe” - PROWADZENIE: WOJCIECH OLESIŃSKI

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom w ramach nowych form aktywizacji realizowanych w Urzędach Pracy. Nowe akty prawne” - PROWADZENIE: DOROTA GOETZ

 

 

 

 SZKOLENIE JEDNODNIOWE:

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów