Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2017

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

27 LUTY 2017 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Planowanie, aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r.ż.” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku z pomocą de minimis w 2017 roku   –  praktyka” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

13 MARCA 2017  WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Szkolenie dla doradców klienta:
Profilowanie, indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia ipd. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy - NOWOSĆ -

2) Szkolenie dla pracowników urzedów pracy:
Nowe zasady postępowania podczas powierzania pracy cudzoziemcom w 2017 roku – rejestracja wniosków, wydawanie zaświadczeń, wydawanie i weryfikacja decyzji administracyjnych - NOWOSĆ -

3) Nowe szkolenie  dla  pracowników urzędów pracy :
„Jak mierzyc wskaźniki EFS dot. Uzyskania kwalifikacji w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji zawowodych w projektach urzedów pracy w 2017 roku. Polska Rama Kwalifikacji” - NOWOSĆ -

 

 

17  MARCA 2017 RZESZÓW HOTEL GREIN

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Współpraca z pracodawcami oraz  nowe formy wsparcia.  Pomoc w doborze kandydatów do pracy” - NOWOSĆ -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku z pomocą de minimis w 2017 roku  – praktyka” - NOWOSĆ -

 

 

22 MARCA 2017 ŁÓDŹ, HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia - NOWOSĆ -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta
Planowanie , aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 ” - NOWOSĆ -

 

 

27 MARCA 2017 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie, indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia IPD. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny

2) Nowe szkolenie dla parcowników PUP:
„Nowe zasady postępowania podczas powierzania pracy cudzoziemcom w 2017 roku – rejestracja wniosków, wydawanie zaświadczeń, wydawanie i weryfikacja decyzji administracyjnych - NOWOŚĆ -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru wniosków, zawieranie umów, nowe załączniki” - NOWOŚĆ -


29 MARCA 2017 KATOWICE HOTEL DIAMENT PLAZA

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumnetów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe i inne” - NOWOŚĆ -

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzedu pracy:
„Nowości w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych.

3) Nowe szkolenie dla parcowników PUP:
„Nowe zasady postępowania podczas powierzania pracy cudzoziemcom w 2017 roku – rejestracja wniosków, wydawanie zaświadczeń, wydawanie i weryfikacja decyzji administracyjnych - NOWOŚĆ -

 

 

30 MARCA POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS w 2017 roku – nowe wytyczne. ”

2) Dla pracowników urzędów pracy:
„Jak mierzyc wskaźniki EFS dot. Uzyskania kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawowodych w projektach urzedów pracy w 2017 roku. Polska Rama Kwalifikacji” - NOWOŚĆ -

3) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy Funduszu Pracy - przeznaczenie środków w 2017 roku, wnioski, limity. Programy specjalne - przesunięcia środków w ramach terminy i zasady sprawozdawczości. - NOWOŚĆ -

 

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

23 - 24 LUTY 2017 KRAKÓW HOTEL "CITY SM"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2017 roku FP, PFRON -  realizacja umów, formy zabezpieczeń – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


2) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz księgowych:
„Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące, aby nie pojawiały sie rozbieżności? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione? Teoria i praktyka stosowana w urzędach pracy”
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

15-17 MARCA 2017 GDAŃSK Hotel  „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenia dla instrumentów i usług  rynku pracy oraz specjalistów ds. Rozwoju zaw.
„Nowe przepisy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce  – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków  KFS”
- NOWOŚĆ *** -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywny doradca klienta oraz  instytucjonalny w 2017 roku – profesjonalna  współpraca z pracodawcami. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku, klient niepełnosprawny
- NOWOŚĆ *** -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2017 roku FP, PFRON -  realizacja umów, formy zabezpieczeń, windykacja – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”
- NOWOŚĆ *** -

 

4) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz pracowników urzędu pracy:
„Nowe zadania urzędu pracy – powierzanie pracy cudzoziemcom w ramach pracy sezonowej i krótkoterminowej. Procedura postępowania zgodnie z KPA i ustawą o promocji zatrudnienia(…).świadczenia FP”
- NOWOŚĆ *** -

 

5) Nowe szkolenie dla księgowych i innych działów:
„Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące, aby nie pojawiały sie rozbieżności? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione? Teoria i praktyka stosowana w urzędach pracy”


20-21 MARCA 2017 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL "OSSOWSKI"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenia dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami.  Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis. Metody aktywizacji bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku
- NOWOŚĆ *** -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi.
- NOWOŚĆ *** -


3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych, doradców klienta oraz  specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Analiza finansowa i biznes plan działalności gospodarczej dotowanej ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski.

4) Nowe szkolenie dla doradców zaw. Oraz pośredników pracy :
„Doradztwo indywidualne. Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Trendy rekrutacyjne do rozmów kwalifikacyjnych. Dialog motywujący”
- NOWOŚĆ *** -

 

 

23 - 24 MARCA  2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Nowości w pracy pracownika działu ewidencji i świadczeń. Postępowanie administracyjne , kpa, naliczanie świadczeń, współpraca z doradcami klienta. Obsługa klienta w tym cudzoziemca”
- NOWOŚĆ *** -


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Właściwy dobór ofert pracy, efektywność działań z profilami. Doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, rozliczenie dokumentacji w systemie.
- NOWOŚĆ *** -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw. :
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków  KFS w 2017 r. – nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, załączniki. Organizacja szkoleń”
- NOWOŚĆ *** -


4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej i z zaburzeniami psychicznymi w PUP. Komunikacja interpersonalna, walka ze stresem i wypaleniem zawodowym

 

 

27-28 MARZEC 2017 SEROCK koło Warszawy – HOTEL*** „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Polska Rama Kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych,  zawodoznawstwo w pracy urzędnika PUP. Nowe wskazniki uzyskania kwalifikacji w projektach EFS
- NOWOŚĆ *** -


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS. IPD i profile. Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Pomoc pracodawcom w oparciu o nowe narzędzie refundacji kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i inne. Nowe druki i dokumenty - warsztat pisania nowych umów”
- NOWOŚĆ *** -


4) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw. oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Doradztwo indywidualne i planowanie rozwoju zawodowego dla klieta PUP – obsługa, specyfika pracy z klientem do 30 roku życia, powyżej 50,  osobą niepełnosprawną. Scieżki aktywizacji z IPD. Indywidualny wywiad”
- NOWOŚĆ *** -


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów