Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

26 LIPIEC 2016 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA  7-13

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. NOWY WARSZTAT DLA DORADCY KLIENTA:

„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

27 LIPIEC 2016 RZESZÓW HOTEL „GREIN” AL. T.. REJTANA 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników PUP w tym rejestracji i pośrednictwa pracy :
„Nowości  w obsłudze cudzoziemców przez urzędy pracy -  rejestracja,  zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej. Oświadczenia, dokumenty” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

29 LIPIEC 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA ORAZ INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY :

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom.  Refundacja kosztów wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

29 SIERPIEŃ 2016 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA 7-13
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Zatrudnianie cudzoziemców od 1 stycznia 2017 wg dyrektywy parlamentu europejskiego i rady  nr 2014/36/ue , zezwolenie na pracę krótkotrwałą, zasady realizacji nowych form pomocy (…)”

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku –praktyka”

3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. Rozwoju zaw. i osób zajmujących się zamówieniami publ.:
„Nowelizacja prawa zamówień publicznych a praktyczne prowadzenie  postępowań  dotyczących zamówień publicznych przez urzędy pracy”

 

4. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami , jednostkami szkoleniowymi. Profilowanie”

 

 

30 SIERPIEŃ 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”


2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku – praktyka”


3. Nowe szkolenie dla pracowników PUP – wszystkie działy  w tym rejestracji :

„Zatrudnianie, rejestracja i ewidencja cudzoziemców w urzędzie pracy  - nowe przepisy. Zatrudnianie cudzoziemców od 1 stycznia 2017, zezwolenia na pracę krótkotrwałą”

 

 

31 SIERPIEŃ 2016 ŁÓDŹ L. KOPERNIKA 4 HOTEL „TOBACO”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Indywidualizacjia i profilowanie pomocy dla klientów pup oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”


2. Nowy  szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Zatrudnianie cudzoziemców od 1 stycznia 2017 wg dyrektywy parlamentu europejskiego i rady  nr 2014/36/ue , zezwolenie na pracę krótkotrwałą, zasady realizacji nowych form pomocy (…)”

3. Nowy warsztat  dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach, kwalifikowalność uczestników, wniosek o płatność, sprawozdawczość w projektach PUP”

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

17 - 19 SIERPIEŃ 2016 GDAŃSK HOTEL „DAL**”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla rejestracji i ewidencji:

Od rejestracji do aktywizacji – współpraca z doradcą. KPA, ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne z środkami komunikacji elektronicznej. Rejestracja cudzoziemców – nowe przepisy. Świadczenia FP.”

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

Nowe usługi i instrumenty rynku pracy. Przygotowanie dokumentacji i regulaminów. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. użyteczne. KFS”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Rola i przepisy prawne regulujące pracę doradcy klienta instytucjonalnego. Marketing i promocja usług PUP.  Współpraca z pracodawcami ” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe usługi i instrumenty rynku pracy. Przygotowanie dokumentacji i regulaminów. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. użyteczne. KFS” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

5) Nowy warsztat dla księgowych oraz specjalistów ds. Programów:

Realizacja i sprawozdawczość programów PO WER i RPO – kwalifikowalność uczestników, typy działań, finansowanie kosztów pośrednich. Monitoring wskaźników postępu rzeczowego, wskaźniki produktu i rezultatu. Nowe interpretacje MIIR i MPiPS”

 

6) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników pup:
„Zamówienia od a do z po nowelizacji  - prowadzenie postępowań przez urzędy pracy ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i innych. Nowa dokumentacja”

 

 

 

22 - 23 SIERPIEŃ 2016 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ ***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach i refundacjach funduszu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej, umowy

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w praktyce – podnoszenie kwalifikacji z KFS, wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring. Szkolenia dla bezrobotnych, bony szkoleniowe z pomocą de minimis”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego - pozyskiwanie pracodawców do współpracy, marketing usług, promocja. Segmentacja pracodawców”

 

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowe instrumenty i usługi rynku pracy w PUP. Bony stażowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, Dofinansowania pracodawcy i inne – organizacja, dokumentacja, regulaminy”

 

25 - 26 SIERPIEŃ 2016 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz księgowych:
„Nowości w rozliczeniu świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w urzędach pracy w praktyce” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy - nowe formy pomocy wg ustawy o promocji (…) prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji”

 

3) Nowe szkolenia dla doradców klienta:

Profesjonalna współpraca z pracodawcami – pozyskiwanie nowych ofert, komunikacja. Bony stażowe, zatrudnieniowe, świadczenie aktywizacyjne i inne dofinansowania pracodawcy -nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom”

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu w ramach IPD. Aktywizowanie osób zarejestrowanych w PUP w ramach programów – programy specjalne, PAI, zlecanie działań aktywizacyjnych, programy regionalne”

 

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników pup:
„Zamówienia od a do z po nowelizacji  - prowadzenie postępowań przez urzędy pracy ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i innych. Nowa dokumentacja”

 

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów