Formularz Zgłoszenia

Start

 

wykaz

 

 

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE


5 września 2014 r. - WARSZAWA - HOTEL COLIBRA

19 września 2014 r. - RZESZÓW - HOTEL AMBASADORSKI

29 września 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ

30 września 2014 r. - HOTEL CAMPANILE STARE MIASTO

 

 

KOSZT W/W  SZKOLENIA WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


 

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 


1. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 8-9 WRZEŚNIA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE  SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe regulacje prawne w zakresie rozpatrywania wniosków i zawierania umów o udzielenie jednorazowych środków na działalność gospodarczą i refundacje wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy finansowanych z FP z pomocą de minimis”

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA  W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowe metody pracy z osobą bezrobotną – indywidualny dobór wsparcia z uwzględnieniem profilu bezrobotnego. Nowe zasady aktywizacji, IPD. Obsługa osób bezrobotnych
i pracodawców w aspekcie ustawy o promocji (…) i przepisów wykonawczych”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Projekty systemowe i konkursowe Urzędów Pracy w ramach RPO, PO WER w tym dla osób do 24 oraz po 50 r. ż. Aplikowanie i wnioski o płatność oraz monitorowanie. Programy operacyjne i wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

 

„Aktywizacja bezrobotnych za pomocą instrumentów - grantu, świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowania pracodawcy, bonów, stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Inicjowanie działań w programie aktywizacja i integracja przez Urzędy Pracy”


 

2. NIEPORĘT KOŁO WARSZAWY - 22-23 WRZEŚNIA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA DYREKCJI I KADR:

„Nowe zasady oceny pracy pracowników kluczowych. Dodatki z Funduszu Pracy - nowa organizacja, regulaminy, dokumentacja w urzędach pracy. Prawidłowe sporządzanie oceny i nagród pracowniczych”

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy - nowe formy pomocy, rozporządzenia unijne i krajowe związane z pomocą de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy po noweli ustawy o promocji (…)”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Źródła finansowania dla Urzędów Pracy: RPO, PO WER. Programy operacyjne, wytyczne ministra w zakresie realizacji projektów finansowanych z FP współfinansowanych z EFS - 2014-2020 oraz kwalifikowanie wydatków”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy –weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwględnieniem pomocy de minimis. ”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe zasady realizacji instrumentów rynku pracy i formy wsparcia pracodawcy - granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, nowe zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeń w aspekcie nowej definicji osoby bezrobotnej w szczególnej sytuacji na rynku pracy”

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Gotowość do zmian na rynku pracy i oddalenie od rynku w praktyce urzędów. Ścieżki aktywizacji i przygotowanie indywidualnych planów działania w aspekcie profilowania pomocy. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych”

 


 

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów