Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

UWAGA NOWY TERMIN !

29- 30 CZERWIEC 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY, HOTEL „PAN TADEUSZ”***
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Rejestracja cudzoziemców w urzędzie pracy, zatrudnianie cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz współpraca z MSZ, konsulatami i PIP oraz Strażą Graniczną. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”.
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -


2) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy - profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”.
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -


4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw. i osób zajmujących się zamówieniami publ.:
„Praktyczne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędy pracy w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem usług szkoleniowych - regulamin udzielania zamówień niskocennych, dokumentowanie postępowań”
- SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

5) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

"Nowe dofinansowanie zatrudnienia dla pracodawców w 2016 roku - bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek ZUS - właściwa organizacja i poprawne rozliczanie w praktyce. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia - obsługa bonów dla bezrobotnych do 30 r. ż." - SZKOLENIE POTWIERDZONE -


 

20 - 22 LIPIEC 2016 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Pracownik kluczowy - doradca klienta – indywidualny dobór wsparcia , IPD, obsługa osób bezrobotnych i pracodawców. Doradca instytucjonalny - współpraca OPS, agencjami zatrudnienia i innymi podmiotami.”


2) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Nowe zadania ewidencji i rejestracji  – ustawa o promocji, KPA, KP. Procedura administracyjna, ochrona danych osobowych. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcą klienta. Obsługa cudzoziemców ”


3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe formy aktywizacji bezrobotnych (…) - granty, świadczenia aktywizacyjne, refundacje i dofinansowanie do wynagrodzenia, bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. Organizacja stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych według nowych przepisów”


4) Nowe szkolenia dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Warsztat dla osób realizujących projekty ze środków unijnych i  do realizacji projektów w nowym okresie programowania 2014 – 2020. Zarządzanie projektami, praktyczne wskazówki dla urzędów pracy, realizacja, nowa kwalifikowalność”

 

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników UP:

Zamówienia od A do Z po nowelizacji - prowadzenie postępowań   przez Urzędy Pracy ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i innych”

 

 

17 - 19 SIERPIEŃ 2016 GDAŃSK HOTEL „DAL**”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla rejestracji i ewidencji:

Od rejestracji do aktywizacji – współpraca z doradcą. KPA, ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne z środkami komunikacji elektronicznej. Rejestracja cudzoziemców – nowe przepisy. Świadczenia FP.”

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

Nowe usługi i instrumenty rynku pracy. Przygotowanie dokumentacji i regulaminów. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. użyteczne. KFS”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II i III profilu pomocy. Profilowanie. Indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia IPD”

 

4) Nowy warsztat dla księgowych oraz specjalistów ds. Programów:

Realizacja i sprawozdawczość programów PO WER i RPO – kwalifikowalność uczestników, typy działań, finansowanie kosztów pośrednich. Monitoring wskaźników postępu rzeczowego, wskaźniki produktu i rezultatu. Nowe interpretacje MIIR i MPiPS”

 

 

 

22 - 23 SIERPIEŃ 2016 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ ***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach i refundacjach funduszu pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej, umowy”

 

    2) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw.:

    „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w praktyce – podnoszenie kwalifikacji z KFS, wnioski, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring. Szkolenia dla bezrobotnych, bony szkoleniowe z pomocą de minimis”

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego - pozyskiwanie pracodawców do współpracy, marketing usług, promocja. Segmentacja pracodawców”

 

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowe instrumenty i usługi rynku pracy w PUP. Bony stażowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, Dofinansowania pracodawcy i inne – organizacja, dokumentacja, regulaminy”

 

25-26 SIERPIEŃ 2016 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy - nowe formy pomocy wg ustawy o promocji (…) prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji”

 

2) Nowe szkolenia dla doradców klienta:

Profesjonalna współpraca z pracodawcami – pozyskiwanie nowych ofert, komunikacja. Bony stażowe, zatrudnieniowe, świadczenie aktywizacyjne i inne dofinansowania pracodawcy -nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom”

 

3) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz księgowych:

Nowości w rozliczeniu świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w Urzędach Pracy w praktyce”

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu w ramach IPD. Aktywizowanie osób zarejestrowanych w PUP w ramach programów – programy specjalne, PAI, zlecanie działań aktywizacyjnych, programy regionalne”

 

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

29 CZERWIEC 2016 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA  7-13

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS, IPD i profile” - SZKOLENIE POTWIERDZONE-


2. Nowe szkolenie dla pracowników PUP w tym rejestracji:

„Rejestracja i ewidencja cudzoziemców w Urzędzie Pracy - nowe przepisy, obsługa, zatrudnianie i powierzania pracy zarobkowej cudzoziemcom” - SZKOLENIE POTWIERDZONE-

 

 

25 LIPIEC 2016 WARSZAWA HOTEL "COLIBRA" UL. WOLSKA 191

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT "zw")

1. Nowe szkolenie dla instrumentów rynku pracy:

"Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki refundacji  wynagrodzenia i składek osób zatrudnionych i bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku - praktyka"

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta:

" Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonlnego - współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi. Profilowanie"

 

26 LIPIEC 2016 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA  7-13

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. NOWY WARSZTAT DLA DORADCY KLIENTA:

„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

 

2. NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe dofinansowania zatrudnienia dla pracodawców z pomocą de minimis  -  bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek ZUS . Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku”

 

3. NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

Praktyczne prowadzenie  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędy pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian nowelizacyjnych”

 

27 LIPIEC 2016 RZESZÓW HOTEL „GREIN” AL. T.. REJTANA 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. NOWY WARSZTAT DLA DORADCY KLIENTA:

„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja ipd, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

 

2. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA ORAZ INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY :

„Nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom. Rozliczanie , umowy  refundacji kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku z pomocą de minimis ”

 

28 LIPIEC 2016 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO” UL. KOPERNIKA 4

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. NOWY WARSZTAT DLA DORADCY KLIENTA:

„Indywidualizacja i profilowanie pomocy dla klientów PUP oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

 

2. NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”

 

29 LIPIEC 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Praktyczne prowadzenie  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędy pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian nowelizacyjnych”


2. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA ORAZ INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY :

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom.  Refundacja kosztów wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”

 

3. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”

 

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów