Formularz Zgłoszenia

Start

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

27-28 KWIETNIA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenia świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w praktyce urzędów pracy” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Aktywizacja zawodowa osób poniżej 30 r.ż. ” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe IPD w 2015 roku – tworzenie, realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Warsztat dot. realizacji nowych projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych  dla urzędów pracy z nową  kwalifikowalnością wydatków, wskaźnikami, wyborem projektów, RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

18-19 MAJA 2015 R. - KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - HOTEL OSSOWSKI

 

NOWE SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIA DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w dotacjach i refundacjach z Funduszu Pracy i PFRON. Przyznawanie, rozliczanie dochodzenie zwrotu weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIA DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe usługi i instrumenty rynku pracy - jak przygotować dokumentację, regulaminy. Bony stażowe, zatrudnieniowe, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. Użyteczne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe IPD w 2015 roku – tworzenie, realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW.:

„Realizacja PAI w praktyce PUP. Aktywizacja bezrobotnych we współpracy z OHP, agencjami zatrudnienia oraz ośrodkami pomocy społecznej. Planowanie spotkań, giełd i targów pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Konto 290 - świadczenia nienależnie pobrane, odpis aktualizujący w nienależnie pobranych świadczeniach.  Ewidencja księgowa w urzędach pracy: syntetyka i analityka w aspekcie sprawozdań oraz zestawień przychodów i kosztów”  - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Dostęp do informacji publicznej  oraz ochrona danych osobowych z abi  w urzędach pracy w praktyce – nowości”  - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

21-22 MAJA 2015 R. - KARPACZ - HOTEL RELAKS

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Zasady przyznawania i wypłaty oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FP zgodnie z ustawą o promocji (…). Od rejestracji do aktywizacji – współpraca z doradcą. KPA, KP, postępowanie administracyjne z środkami komunikacji elektronicznej” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom w ramach nowych form aktywizacji realizowanych w urzędach pracy. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. Użyteczne” - koszt szkolenia 1290 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Rola i przepisy prawne regulujące prace doradcy klienta instytucjonalnego. Marketing i promocja usług PUP.  Prowadzenie usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP:

„Prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy– jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

25-26 MAJA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWY WARSZTAT  DLA DORADCÓW KLIENTA

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Bony szkoleniowe oraz szkolenia - diagnoza i badanie kompetencji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych. Krajowy fundusz szkoleniowy w 2015 roku – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ POŚREDNIKÓW:

„Nowości w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenia społeczne w UE, w tym z tytułu bezrobocia – szkolenie dla pracowników powiatowych urzędów pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIA DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowy indywidualny plan działania – tworzenie, realizacja i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji - warsztat” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez pup przedsiębiorcom - dokumentacja, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji. Weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej. Nowe formularze” - koszt szkolenia 1290 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Praktyczne zasady prowadzenia rachunkowości w urzędach pracy dla środków funduszu pracy, budżetu w aspekcie ustawy o promocji (…) i innych aktów prawnych. Konto 290” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PUP :

„Prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy– jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

27-29 MAJA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje funduszu pracy od a do z w 2015 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania. Rozliczanie i dochodzenie zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Rola doradcy klienta w aktywizowaniu bezrobotnych – nowe możliwości wsparcia dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Zawodoznawstwo” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Warsztat dla osób przygotowujących postępowanie oraz członków komisji przetargowych - dokumentacja przetargowa w postępowaniach pup - powierzanie szkoleń, przetarg nieograniczony, nowe kryteria oceny ofert, regulaminy, błędy popełniane przez PUP” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Ewidencja księgowa w urzędach pracy: syntetyka i analityka w aspekcie sprawozdań oraz zestawień przychodów i kosztów. Konto 290 - odpis aktualizujący w nienależnie pobranych świadczeniach” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Praktyczny warsztat w rejestracji i ewidencji - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientem drogą elektroniczną. Procedura administracyjna, ochrona danych osobowych. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcą klienta” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

15-17 CZERWCA 2015 R. - GDAŃSK - HOTEL DAL

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis w usługach i instrumentach rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, realizacji bonów stażowych i zatrudnieniowych” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenie świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w urzędach pracy w praktyce” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI, POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2015 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, terminy, protokoły i adnotacje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

  

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


SZKOLENIE JEDNODNIOWE

 

30 KWIETNIA 2015 R. W WARSZAWIE, HOTEL „COLIBRA”, ul. Wolska 191

 

SZKOLENIE NR 1 - SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  ORAZ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom -  umowy z pracodawcami, procedury, skierowania, rozliczenia, efektywność działań. Supsydiowanie zatrudnienia i praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+"” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 – NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowe zadania ewidencji i rejestracji – komunikacja z klientem drogą elektroniczną, współpraca z doradcą klienta. Ochrona danych osobowych z ABI oraz KPA. Rozliczanie świadczeń z FP w praktyce” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

 

20 MAJA 2015 R. W RZESZOWIE, HOTEL „AMBASADORSKI”, ul. Rynek 13-14

 

SZKOLENIE NR 1 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Nowosci prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy– jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Aktywizacja osób  "-30" i "50+"  z IPD.”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014.”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 4 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

 

„Udzielanie, rozliczanie i kontrola pomocy de minimis w instrumentach oraz usługach rynku pracy w tym w szkoleniach. Weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

21 MAJA 2015 R. W ŁODZI, HOTEL „TOBACO”, ul. Kopernika 64

 

SZKOLENIE NR 1 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Nowosci prawne aspekty egzekucji należności wobec urzędu pracy– jak skutecznie egzekwować nienależnie pobrane świadczenia i inne środki podlegające zwrotowi”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Aktywizacja osób  "-30" i "50+"  z IPD.”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, wskaźniki,  nowy centralny system informatyczny SL2014.”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 4 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Udzielanie, rozliczanie i kontrola pomocy de minimis w instrumentach oraz usługach rynku pracy w tym w szkoleniach. Weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

21 MAJA 2015 R. W OLSZTYN, HOTEL „OMEGA”, ul. Sielska 4a

 

SZKOLENIE NR 1 - NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Od rejestracji do aktywizacji – współpraca z doradcą. KPA, KP, postępowanie administracyjne z środkami komunikacji elektronicznej. Świadczenia funduszu pracy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z fp i konkursowych . Kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Doradca klienta a instrumenty rynku pracy. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań z profilami . Rola doradcy klienta instytucjonalnego”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 


 

 


*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 

 

 

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów